Dyslexie
Dyslexie
Dyslexie
Dyslexie
Dyslexie

Dyslexie, een hardnekkig probleem

 

Ongeveer 4% van alle leerlingen krijgt in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs problemen met lezen en/of spelling vanwege dyslexie. Overigens, niet bij elke leerling met behoorlijke lees- en/of spellingproblemen is sprake van dyslexie.

Het basisonderwijs probeert er zo veel mogelijk naar te streven om leerlingen, voordat ze naar het VO gaan gescreend te hebben op dyslexie en voorzien te hebben van een dyslexieverklaring. Dit lukt echter niet in alle gevallen. Het is mogelijk dat er bij leerlingen wel een vermoeden van dyslexie wordt aangegeven. Dit wordt ook vermeld op het overgangsformulier.
Een aantal leerlingen loopt echter vast in het voortgezet onderwijs, als het met de moderne vreemde talen te maken krijgt of wanneer een beroep gedaan wordt op de leesvaardigheid en -snelheid. Soms ook is de leerling in staat door een goede intelligentie het probleem lange tijd te omzeilen.

 

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het lezen en/of spellen.
Als ondanks extra oefenen en goed remediëren (het probleem moet immers hardnekkig zijn) er een duidelijke achterstand blijft in de lees- en/of spellingvaardigheid, in vergelijking met klasgenoten, kán er sprake zijn van dyslexie. In overleg met de ouders en de vakdocenten zal meestal de mentor vragen een dyslexieonderzoek te starten.

Binnen onze locatie wordt het dyslexieprotocol gevolgd.

 

Alle leerlingen worden in de eerste klas gescreend op spellingproblemen. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, volgt de leerling daarna hulplessen. Mocht blijken dat de problemen hardnekkig zijn, dan kan, in samenspraak, besloten worden tot verdere actie.
Die verdere actie bestaat uit een spellingstoets, een stilleestekst en een overschrijfzin.
De resultaten daarvan worden beoordeeld door de gedragswetenschapper. Ook de remediëring in het verleden wordt nadrukkelijk meegenomen in haar afweging. Het advies dat daaruit voortkomt, wordt door de dyslexiecoach besproken met de ouders.
Als de gedragswetenschapper verder onderzoek adviseert, kan de leerling aangemeld worden voor het dyslexieonderzoek. De ouders zijn verantwoordelijk voor de kosten die dit onderzoek met zich meebrengt. (De kosten zullen ongeveer tussen de 250 tot 300 euro bedragen) Het onderzoek wordt door A-vision op school afgenomen in begin 2de helft van het schooljaar.

Mocht na onderzoek blijken dat er sprake is van dyslexie, dan nodigt de dyslexiecoach de leerling uit voor een gesprek. De leerling krijgt een dyslexiepas met daarop de faciliteiten, ook wordt uitgelegd waar hij recht op heeft. 


Alle docenten ontvangen regelmatig een update van de lijst met dyslectische leerlingen met daarop vermeld de faciliteiten.

Bovendien hebben deze leerlingen in ieder geval gedurende het eerste jaar, afhankelijk van de ernst van de dyslexie en de vaardigheid van de leerling om hiermee om te gaan, op gezette tijden een gesprek met de dyslexiecoach. Tijdens deze gesprekken wordt in het bijzonder gekeken of de leerling het gevoel heeft dat zijn/haar problemen serieus genomen worden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.